Technika sadzenia ro??lin


Omawiaj─?c spos??b rozmna??ania ro??lin, zw??aszcza wegetatywnie, nale??y zwr??ci─? uwag─? na par─? spraw. Pierwsza sprawa to dob??r odpowiedniego pojemnika. Przede wszystkim trzeba si─? zdecydowa─?, jaki to ma by─? rodzaj. Je??li wybierzemy rodzaj pojemnika, musimy jeszcze zdecydowa─? si─? na jego wielko??─? i kszta??t, po czym dobra─? do niego odpowiedni─? podstawk─?. Po kupieniu pojemnik??w ceramicznych nale??y je bezwzgl─?dnie namoczy─? w wodzie na okres 24 godzin. Zabieg ten jest nieodzowny dla zwi─?kszenia porowato??ci glinki, z kt??rej wykonany jest pojemnik. Czynno??ci tej nie wolno pomija─?, gdy?? pami─?tamy, ??e korzenie ro??lin oddychaj─?, a porowata powierzchnia pojemnika przy umiarkowanej wilgotno??ci pod??o??a w naczyniu umo??liwia dost─?p powietrza poprzez ??cianki do korzeni. Ponadto przez moczenie pojemnik??w usuwa si─? resztki gaz??w (siarczki), powsta??ych przy wypalaniu naczy?? ceramicznych.

Nast─?pna sprawa - to zaopatrzenie si─? w odpowiedni rodzaj pod??o??a dla wybranej ro??liny, w skorupki ceramiczne i piasek rzeczny, bowiem s─? one niezb─?dne przy sadzeniu ro??lin. Skorupki ceramiczne musz─? by─? czyste, za?? pod??o??e oraz piasek lekko wilgotne. Nie mo??na u??ywa─? do sadzenia ziemi zbyt mokrej ani te?? zbyt suchej. W pod??o??u mocno nawilgoconym trudno jest sadzi─? ro??liny, bowiem gdy cz─?steczki pod??o??a zlepiaj─? si─?, uniemo??liwiaj─? szczelne wype??nianie pojemnik??w. Zastosowanie zbyt suchej ziemi jest nie wskazane z tego wzgl─?du, ??e woda trudno wsi─?ka w suche pod??o??e, a kiedy d??u??ej utrzymuje si─? na powierzchni, utrudnia dost─?p powietrza do pod??o??a co szkodzi posadzonej ro??linie.

Czynno??ci sadzenia najlepiej wykonywa─? na stole na dostatecznie du??ej przestrzeni. A teraz kolejno??─? wykonywania poszczeg??lnych prac. Do pustego pojemnika, oczywi??cie z otworem, wk??ada si─? skorupki ceramiczne zmieszane z piaskiem (tzw. drena??), po czym w zale??no??ci od d??ugo??ci systemu korzeniowego sypie si─? nieco ziemi, a nast─?pnie ustawia si─? ro??liny na ??rodku pojemnika, je??li za?? ich jest wi─?cej ni?? jedna - bardziej po bokach. Nast─?pnie sypie si─? ziemi─?, w dalszym ci─?gu trzymaj─?c ro??lin─? w palcach. Nale??y zwr??ci─? szczeg??ln─? uwag─? na to, aby korzenie by??y u??o??one pionowo, a drobniutkie korzonki, zwane w??o??nikami, nie uszkodzone. One to bowiem spe??niaj─? g????wn─? rol─? przy oddychaniu i pobieraniu pokarm??w z pod??o??a. Gdy ziemia wype??nia ju?? ca??y pojemnik, nale??y j─? lekko ugnie??─? nie tylko przy ro??linie, ale tak??e wok???? ??cianek pojemnika. Po ugnieceniu trzeba najcz─???ciej jeszcze doda─? ziemi, pami─?taj─?c jednak o tym, by nie by??o jej zbyt pe??no, bo w??wczas przy podlewaniu woda wylewa??aby si─? z pojemnika.

Jak g??─?boko sadzi─? ro??liny ? Pope??nia si─? nieraz b??─?dy, umieszczaj─?c je zbyt g??─?boko. Zasada jest taka, ??e pocz─?tek ??odygi powinien by─? na wierzchu, a ca??y system korzeniowy musi by─? zag??─?biony w pod??o??u. Tak posadzone ro??liny podlewa si─? przez sitko lub rozpylaczem i ustawia na par─? dni z dala od s??o??ca. Bardzo wskazane jest w tym czasie zraszanie ro??lin, podlewanie za?? pod??o??a musi by─? takie, aby nie by??o ono zbyt wilgotne, lecz i nie suche. Umiarkowanie wilgotne pod??o??e sprzyja przyleganiu ziemi do systemu korzeniowego, co u??atwia ro??linom pobieranie wody wraz ze sk??adnikami pokarmowymi.